REGULAMIN KONKURSU
„Wejdź w kadr”

 1. DEFINICJE
  1.1 Czas Trwania Konkursu – okres trwania Konkursu od dnia 26.07.2020 do dnia 14.09.2020 roku do godz.
  23:59;
  1.2 Komisja Konkursowa – czteroosobowa komisja, w składzie: Przewodniczącego Adrian Jagieliński;
  Wiceprzewodniczącego: Szczepan Czajko; oraz Członka Komisji – Jana Głuszyka, która poddaje ocenie
  Zgłoszenia i wybiera spośród nich Zwycięzcę;
  1.3 Konkurs – przyrzeczenie publiczne Organizatora pod nazwą „Wejdź w kadr”, polegające na umożliwieniu
  Uczestnikom złożenie Zgłoszeń w Czasie Trwania Konkursu, w celu uzyskania Nagrody;
  1.4 Organizator – Outdoor Cinema Ent. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16/34, 00-
  666 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
  0000454787, REGON: 14656873000000, NIP: 7010373077;
  1.5 Zadanie Konkursowe Uczestnicy, podczas transmisji zobaczą na ekranie stopklatki z kultowych polskich
  filmów, a ich zadanie będzie polegać na pokazaniu ich na nowo z udziałem siebie i swoich znajomych.
  Premiowana jest pomysłowość i niekonwencjonalne podejście do tematu.
  1.6 Regulamin – niniejszy dokument określający zasady realizacji Konkursu;
  1.7 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych, tj. Dz.U. UE L 119/1, s. 1 ze zm.);
  1.8 Nagroda – Kadr z jednego z kultowych polskich filmów oprawiony w taki sposób, aby imitował taśmę
  filmową.
  1.9 Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie poprzez dokonanie Zgłoszenia w Czasie Trwania
  Konkursu;
  1.10 Wizerunek – utrwalony wizerunek, postać, podobizna, głos, wypowiedź oraz dane biograficzne lub
  osobowe Zwycięzcy w związku z realizacją Nagrody;
  1.11 Zgłoszenie – czynność Uczestnika polegająca na wypełnieniu formularza konkursowego dostępnego na
  stronie internetowej pod adresem www.dkfonline.pl poprzez wgranie zdjęcia, oraz podanie swoich
  danych, tj. imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, oraz udzielenie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych Uczestnika w sposób zgodny z Regulaminem, udzielenie zgody na rozpowszechnianie
  Wizerunku oraz udzielenia licencji na korzystanie z utworów stanowiących lub zawartych w Zgłoszeniu;
  1.12 Zwycięzca – Uczestnik, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę za najciekawsze zgłoszenie
  Konkursowe;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1 Regulamin określa warunki Konkursu.
  2.2 Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
  2.3 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i rozpowszechniany przez Organizatora na terenie
  Rzeczpospolitej Polskiej.
  2.4 Konkurs realizowany jest w Czasie Trwania Konkursu.
 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  3.1 Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej dkfonline.pl.
  3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu dokonać Zgłoszenia.
  3.3 Poprzez dokonanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż żaden z elementów ani całość zgłoszenia
  Konkursowego w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osób trzecich oraz że prawa do
  nich nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym Regulaminem.
  3.4 Jeżeli Zgłoszenie zamieszczone przez Uczestnika stanowi lub zawiera utwory w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik dobrowolnie zamieszczając
  Zgłoszenie, z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Organizatorowi niewyłącznej,
  bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za możliwość udziału w Konkursie i licencji do korzystania
  przez Organizatora z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów na stronie
  internetowej dkfonline.pl lub Organizatora, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy. Licencja
  zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili wysłania Zgłoszenia, w
  szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
  3.4.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
  utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
  cyfrową;
  3.4.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3.4.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit 3.4.2 powyżej –
  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
  niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3.5 Spośród wszystkich kompletnych Zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze
  Zwycięzcę, którego w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenie będzie zawierało najciekawszą pracę.
  3.6 Jedna osoba może dokonać Zgłoszenia do Konkursu nie więcej niż jeden raz.
  3.7 Rozstrzygnięcie Konkursu, poprzez wybór Zwycięzcy przez Komisję Konkursową odbędzie się w dniu
  17.09.2020 r. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 18.09.2020 r. poprzez kontakt ze
  Zwycięzcami, wg. pkt. 4.6, poniżej oraz w razie udzielonej zgody Uczestnika, również poprzez
  zamieszczenie na stronie internetowej pod adresie www.dkfonline.pl i na portalu facebook, na oficjalnym
  profilu Organizatora Konkursu pod adresem https://www.facebook.com/DKFonline, imienia i nazwiska
  Uczestnika.
  3.8 Poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik może wyrazić zgodę na publiczne ujawnienie, w tym
  zamieszczenie na stronie www.dkfonline.pl, na portalu facebook, na oficjalnym profilu Organizatora
  Konkursu pod adresem https://www.facebook.com/DKFonline danych osobowych Uczestnika w postaci
  imienia i nazwiska.
  3.9 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem oraz
  członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
  małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3.10 Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy naruszenie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu
  uprawnia Organizatora do wykluczenia tego Uczestnika z Konkursu.
  3.11 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie Konkursu zasad, jak również
  potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  3.12 Uczestnikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  spełniający wymagania przewidziane Regulaminem.
  3.13 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik
  zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
  wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik,
  który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim
  określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do
  ewentualnej Nagrody.
  3.14 Wszelkie informacje na temat organizacji Konkursu zostaną udostępnione po uprzednim przesłaniu
  stosownego zapytania na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@outdoorcinema.pl.
 4. NAGRODY
  4.1 Organizator wskaże Zwycięzcę. Zwycięzca skorzystania z Nagrody.
  4.2 Organizator zobowiązany jest do uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody na
  rachunek bankowy urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla niej naczelnik urzędu skarbowego.
  4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody lub nieodebranie Nagrody z
  jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzców.
  4.4 Zwycięzcy nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną nagrodę ani na gotówkę.
  4.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora
  poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej zgodnie z danymi wskazanymi w Zgłoszeniu.
  Warunkiem skorzystania z Nagrody jest potwierdzenie e – mailowe o możliwości odbioru Nagrody. W
  przypadku gdy osoba wybrana przez Komisję nie będzie w stanie odebrać Nagrody, Organizator ma prawo
  wybrać kolejnego Zwycięzcę na jego miejsce.
  4.6 W razie udzielonej zgody Uczestnika, Nagrodzone Zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie
  internetowej https://dkfonline.pl i na portalu facebook, na oficjalnym profilu Organizatora Konkursu pod
  adresem https://www.facebook.com/DKFonline.
  4.7 W razie udzielonej zgody Uczestnika, Organizator uzyskuje prawo do sposobu i zakresu korzystania z
  utrwalonego Wizerunku Zwycięzcy, a Zwycięzca wyraża zezwolenie na takie wykorzystywanie,
  rozpowszechnianie, rozporządzanie przez Organizatora jego Wizerunku, utrwalonych w związku z
  wykonania Nagrody, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie:
  4.7.1 utrwalania i zwielokrotniania Wizerunku – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
  utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
  cyfrową;
  4.7.2 obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Wizerunek – wprowadzanie do
  obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4.7.3 rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyżej, tj. publicznego
  wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
  publicznego udostępnianie materiałów reklamowych zawierających Wizerunek w taki sposób,
  aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, w tym, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie
  internetowej pod adresem www.dkfonline.pl i na portalu facebook, na oficjalnym profilu Organizatora
  Konkursu pod adresem https://www.facebook.com/DKFonline.
  4.8 Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  5.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników na następujący
  adres e-mail: biuro@outdoorcinema.pl lub listem poleconym na adres Organizatora Outdoor Cinema Ent.
  Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 16 lok. 34, 00-666 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Wejdź w kadr”.
  5.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego
  oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  5.3 Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  5.4 Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego,
  nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  5.5 Uczestnik zgłaszający reklamację może dochodzić swoich roszczeń przez sądem powszechnym.
 6. DANE OSOBOWE
  6.1 Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją
  Konkursu jest Outdoor Cinema Ent. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Noakowskiego 16/34, 00-
  666 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000454787, (dalej „Administrator”).
  6.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane
  osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych
  osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c)
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej
  jako „RODO”).
  6.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu.
  6.4 Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych
  osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza
  dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności
  do następujących informacji: i. o celach przetwarzania danych, ii. o kategoriach przetwarzanych danych,
  iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić
  dane, iv. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich
  realizacji, v. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, vi. o zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na
  podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych
  osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c)
  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
  danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); d) ograniczenia przetwarzania
  danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych w następujących przypadkach, gdy: i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych
  osobowych przetwarzanych przez Administratora, ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z
  prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale
  są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; e) przenoszenia
  danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie danych osobowych dostarczonych Administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu
  administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli: i. przetwarzanie
  odbywa się w sposób zautomatyzowany, ii. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z
  umową.
  6.5 Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: a) w
  formie pisemnej, na adres Administratora: , lub b) droga e-mail na adres biuro@outdoorcinema.pl .
  6.6 W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa,
  w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1 Regulamin jest udostępniony w Czasie Trwania Konkursu w siedzibie Organizatora przy ul. Noakowskiego
  16/34, 00-666 Warszawa oraz pod adresem strony internetowej www.dkfonline.pl
  7.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
  obowiązującego.